Privacybeleid Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht

Dit privacybeleid is in september 2018 formeel vastgesteld door het bestuur van de Stichting en direct in werking getreden.

Samenvatting

Wij respecteren de privacyrechten van alle personen die op een of andere wijze bij de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht betrokken zijn. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doeleinden van het beheer van de Stichting en het netwerk en eventueel het herinneren aan het verlopen van certificeringsdata (cursisten, burgerhulpverleners). U heeft recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, het recht op inzage, correctie, verwijdering en het recht van verzet. U kunt klagen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw expliciete voorafgaande toestemming met derden delen, tenzij hierna anders beschreven is of er een wettelijke verplichting voor ons bestaat. Sommige van uw persoonsgegevens worden (deels) niet door ons verwerkt maar door het oproepsysteem HartslagNu, de Nederlandse Reanimatieraad, de European Resuscitation Council of de Hartstichting. Wij hebben dan wel toegang tot deze gegevens. De verwerkingsverantwoordelijk is dan de genoemde instelling.

Volledig beleid

Privacy beleid Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht, tevens verwerkingenregister ex artikel 30 AVG

De Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht (hierna “de Stichting” en “wij”) onderhoudt en beheert het netwerk van burgerhulpverleners bij reanimaties en publiek toegankelijke AED’s binnen de gemeente Stichtse Vecht, in samenwerking met het oproepsysteem HartslagNu.nl, de gemeente Stichtse Vecht en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU).

Verwerkingsverantwoordelijke

Het bestuur van de Stichting is de verwerkingsverantwoordelijke voor de door de Stichting gebruikte dataverzamelingen van persoonsgegevens.

Verwerkingen persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een aantal dataverzamelingen waarin zich persoons- en adresgegevens bevinden. Wij gebruiken:

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer van AED-eigenaren en  burgerhulpverleners. Van AED-eigenaren tevens de gegevens over de AED, de vervaldata van batterij en pads, en de exacte locatie.

De gegevens van burgerhulpverleners worden in principe door hen zelf ingevoerd bij HartslagNu. Als stichting kunnen we deze gegevens inzien ten behoeve onze activiteiten.

Dataverzamelingen

De dataverzamelingen welke wij gebruiken betreffen:

  1. Contactinformatie van onze bestuursleden, wijkcoördinatoren en andere vrijwilligers, burgerhulpverleners en/of AED-beheerders die overwegen hun AED ter beschikking te stellen aan het netwerk, andere leads (partijen die overwegen een AED aan te schaffen of reanimatiecursussen te volgen, dan wel burgerhulpverlener te worden) en andere partijen met wie wij zaken doen in het kader van het beheren, onderhouden en uitbreiden van het netwerk. De dataverzameling betreft de naam, adres en contactgegevens alsmede de functie van de persoon in relatie tot ons netwerk. Voor onze bestuursleden betreft het alle data welke aan de Kamer van Koophandel moet worden verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van de Stichting, ons netwerk, inclusief het oproepsysteem, alsmede de daarbij betrokken partijen. De namen van onze bestuursleden en wijkcoördinatoren met hun interne e-mailadressen worden gepubliceerd o.m. op onze website. Personen die toegang hebben tot het HartslagNu systeem met informatie over burgerhulpverleners en AED-eigenaren doen dit met behulp van geautoriseerde inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Grondslag voor deze verwerking is: het gerechtvaardigd belang (nl. beheer Stichting/netwerk waartoe deze personen zich vrijwillig hebben aangemeld dan wel met ons contact over hebben opgenomen).
  2. De gegevens van burgerhulpverleners en AED-eigenaren.Deze gegevens worden verzameld en beheerd door HartslagNu. Deze laatste organisatie is verantwoordelijk voor de beveiliging en de nakoming van de wettelijke privacyregels met betrekking tot deze verzamelingen. Wij hebben toegang tot deze gegevens op basis van een privacyverklaring die wij getekend hebben. Wij gebruiken deze data om het netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in het postcodegebied van de gemeente Stichtse Vecht te beheren en te onderhouden, om burgerhulpverleners en AED-beheerders in het postcodegebied van de gemeente Stichtse Vecht op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen over het netwerk. Verder kunnen wij deze gegevens gebruiken om naspeuringen te verrichten na inzet van burgerhulpverleners of AED’s (bijv. ten behoeve van de nazorg, opsporing van verloren AED’s, in contact brengen van burgerhulpverleners met slachtoffer, andere burgerhulpverleners of hulpdiensten en vice versa). Wij geven de gegevens van burgerhulpverleners niet door aan derden, voor geen enkel doel, zonder hun expliciete voorafgaande toestemming, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Grondslag voor deze verwerking is: uitvoering overeenkomst, toestemming (via HartslagNu), gerechtvaardigd belang (nl. Beheer van het netwerk waartoe de betrokken personen zichzelf voor hebben aangemeld).
  3. De gegevens van houders van AED’s in bruikleen van de Stichting verkregen, dan wel ontvangers van gratis AED’s/buitenkasten uit subsidies of giften. Wij registreren de NAW-gegevens, de contactgegevens, overeenkomsten die wij met deze partijen gesloten hebben en locatiegegevens/gegevens over de AED en/of de buitenkast. Deze gegevens zijn nodig voor het beheer van het netwerk, het controleren of de betreffende houder/ontvanger zijn verplichtingen nakomt en voor het afleggen van verantwoording aan de subsidiegevende instantie, dan wel de schenker. Grondslag voor deze verwerking is: uitvoering overeenkomst, toestemming, gerechtvaardigd belang (beheer netwerk, afleggen verantwoording).

Bewaren gegevens

Wij bewaren de gegevens zolang dit nodig is voor het aangegeven doel. Wij verwijderen gegevens indien blijkt dat er structureel geen contact meer is met de betreffende persoon dan wel de betreffende persoon om verwijdering van de gegevens heeft verzocht.

Gebruik persoonsgegevens

De verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van ons netwerk en daarbinnen voor de aangegeven specifieke doeleinden. Wij zullen nooit persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens te overhandigen aan een overheidsinstantie of hierin inzage te verlenen.

Wij vragen van onze bestuursleden die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot persoonsgegevens om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Bewerkersovereenkomsten

Wij hebben Bewerkersovereenkomsten met HartslagNu (gegevens burgerhulpverleners en AED-beheerders).

Beveiliging persoonsgegevens

De door ons beheerde persoonsgegevens staan op computers van de betrokken vrijwilliger die deze gegevens beheert. Deze zijn beschermd met complexe wachtwoorden en/of encryptie. De beheerder van de betrokken computer is verantwoordelijk voor het beschermen van het bestand van de persoonsgegevens met een afzonderlijk wachtwoord indien de computer voor andere personen dan de beheerder toegankelijk is. De persoonsgegevens die op systemen van verwerkers staan, worden door die verwerkers beveiligd. Onze toegang tot die systemen is beschermd met inlognamen en wachtwoorden, conform de beveiligingsstandaard van de verwerker. Alleen personen die voor hun functie toegang nodig hebben tot persoonsgegevens krijgen die toegang. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor andere bestuursleden of vrijwilligers. Toegang tot gegevens die op online drives staan zijn beveiligd met authenticatie.

Cookies

Wij gebruiken op onze websites cookies om de website technisch te laten werken en voor algemene statistische doeleinden. Wij tracken niet op andere websites.

Datalekken

Onze vrijwilligers die constateren dat data verloren is gegaan of dat derden daartoe onbevoegd toegang gekregen hebben, melden deze datalekken aan de secretaris van de Stichting. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten en klachten

U heeft het recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, het recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht op correctie en verwijdering en het recht van verzet. U kunt te allen tijde een aan ons gegeven toestemming voor gegevensverwerking intrekken. Kijk voor de details op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u gebruikmaken van een of meer van deze rechten, mail dan naar secretaris@hartreanimatiestichtsevecht.info

Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij secretaris@hartreanimatiestichtsevecht.info  Indien dat geen voor u bevredigende oplossing geeft kunt u daarna klagen bij het bestuur van de Stichting of door een e-mail te sturen aan het Bestuur. U kunt daarna ook klagen over de afwikkeling van uw klacht door het bestuur van de stichting. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht
Postadres:
Doornhoecklaan 44
3601 JW Maarssen