Programma Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht 2019

1. Korte terugblik
Het ging hard in 2018 bij het bereiken van 6-minuten zones. Niet alleen steeg ultimo 2018 het aantal 7×24 beschikbare AED’s tot 92, ook het aantal burgerhulpverleners steeg tot 840. Daarmee komt het einddoel in zicht, dat burgers er op kunnen rekenen dat vrijwel overal in Stichtse Vecht binnen 6 minuten een reanimatie opgestart kan worden.

meer »

Bij de groei van het aantal AED’s werd de Stichting geholpen door vele initiatieven in wijken om een buurt-AED aan te schaffen en ook door schenkingen.
Buurt-AED’s kwamen er afgelopen jaar in Maarssen (Reizende Man, Hoge Brug, Zogwetering, winkeliers Plesmanpromenade) en in Loenersloot (Binnenweg). De Stichting kon deze initiatieven ondersteunen met de buitenkast.
Door schenkingen van de Ronde Tafel Maarssen (2 AED’s), LIONS Maarssen (2AED’s plus 2 buitenkasten) en Vechtloop Maarssen (½ AED) kon de Stichting in verschillende wijken Maarssenbroek een impuls geven.

De stijging van het aantal burgerhulpverleners dat via HartslagNu kan worden opgeroepen is zeer verheugend. Vorig jaar werd de doelstelling ambitieuzer: niet een 1%-aandeel van de bevolking conform de Hartstichting, maar een 2%-aandeel moest het worden, met name in de kleinere kernen van Stichtse Vecht. We denken daarin geslaagd te zijn. In november werd nog een geslaagde actieavond georganiseerd in Nigtevecht om de achterstand daar weg te werken met 30 cursisten als gevolg. Belangrijke bijdrage leverde dit jaar de coördinator opleidingen van de Stichting die niet alleen vraag en aanbod van cursussen op elkaar wist af te stemmen voor veel groepen, maar ook een vast tarief overeenkwam voor de hele gemeente voor aanvangs- en herhalingscursus.

Andere zaken:

 • Samenwerking met de Sportraad Stichtse Vecht werd gestart, met name om rond de sportvelden een veiliger situatie te creëren. Maar ook om sportclubs te bewegen hun AED’s “naar buiten” te brengen en deze zo ter beschikking te stellen van de wijken waar zij hun accommodaties hebben.
 • Helaas werd de Stichting dit jaar ook geconfronteerd met diefstal van AED’s op een tweetal plekken.
 • Een belangrijke ontwikkeling dit jaar was de fusie van HartslagNU met hartveilig Wonen, waarmee het oproepplatform voor reanimatie na een 112-hulpvraag een landelijke dekking kreeg. De Stichting is nu partner geworden van HartslagNu. Met de nieuwe privacy-wetgeving was de vaststelling van een eigen privacy-reglement noodzakelijk. Tevens vervielen ook een aantal mogelijkheden voor de Stichting om de effectiviteit van het netwerk in Stichtse Vecht te volgen, zoals het aantal oproepen en de daarbij opgeroepen burgerhulpverleners of het aantal burgerhulpverleners per kern. In overleg tussen de organisatie HartslagNU en onze collega-organisaties in de regio hopen we daar oplossingen voor te vinden.
 • In mei werd een goed bezochte algemene avond georganiseerd waar mw. J. Zijlstra een voordracht hield. Mw. Zijlstra is gepromoveerd op de bijdrage van ondersteuningsnetwerken voor reanimatie aan het redden van levens. In haar studie toonde zij een forse stijging aan van het aantal overlevenden met goede levenskwaliteit.
 • Er trad een nieuwe wethouder aan: Hetty Veneklaas, die het belang van de hartreanimatie al vele keren vertolkte, onder meer door haar bereidheid AED’s te onthullen en om in Nigtevecht op te roepen tot bijwoning van cursussen. We zijn haar dankbaar voor haar daadwerkelijke ondersteuning.
 • Vermeldenswaard is verder de upgrade van de website www.hartreanimatiestichtsevecht.info plus de opstart van een facebookpagina om actuele informatie te verspreiden.
 • In het bestuur van de Stichting namen wij afscheid van één der oprichters Rob Bots. Als zijn opvolger stelde Ron Pieters – onder meer oud huisarts in Breukelen – zich beschikbaar, waarmee de medische kennis binnen het bestuur is verzekerd.

« minder

2. Programmapunten 2019

2.1 Nieuwe fase
Door de stijging in 2018 van het aantal AED’s met 35 tot 92 en het aantal burgerhulpverleners met ruim 200 tot 840 zijn we in de buurt gekomen van de minimaal benodigde aantallen. We voorzien dat het aantal AED’s nog zal stijgen naar iets boven de 100 en hoewel er nooit genoeg burgerhulpverleners zijn, is daar wel een aantal bereikt dat redelijk toereikend is.
Daarmee breekt een nieuwe fase aan voor de Stichting: de continuïteit verzekeren van de 6-minuten zones. Die fase heeft nieuwe aandachtspunten en vraagt hier en daar ook om een ander actiemodel en werkwijze.Die zullen we komend jaar ontwikkelen.

meer »

Het is zaak te letten op de herscholing van de burgerhulpverleners zodat het aantal boven de 800 blijft en nog wat uitgroeit.
Ook wat betreft de AED’s zal aandacht moet worden besteed aan continuïteit van de werking en op de optimale spreiding van locaties die door allerlei omstandigheden aan verandering onderhevig kunnen zijn.
Kortom, instandhouding en eventuele aanvulling en/of verbetering van het bestaande netwerk zal het uitgangspunt worden van de werkzaamheden van de Stichting.

« minder

2.2 Wat te bereiken in 2019

 • Verder opbouwen van organisatie voor het onderhoud van de AED’s voor zover die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen en ter ondersteuning van AED’s van derden die niet zijn commerciële bedrijven. Bedoeld worden hier AED’s van sportverenigingen, dorpshuizen, wijk-AED’s, etc.
 • Gaten opvullen waar ze nog zijn: Maarssenbroek, Maarsseveen, enkele buitengebieden. De Stichting gaat daarbij inzetten op stimulering van acties voor buurt-AED’s. De Stichting zal extra middelen trachten te verwerven voor levering van de buitenkasten ten behoeve van deze initiatieven.
 • De Stichting zal zich verder inspannen om bescherming tegen diefstal en beschadiging van de beschikbare AED’s te bewerkstelligen.
 • Waar mogelijk zal de Stichting zich op diverse podia presenteren om het belang van het volgen en het herhalen van reanimatiecursussen te benadrukken. En niet te vergeten de noodzaak voor inschrijving bij HartslagNu. Daarbij valt te denken het platform voor hulpverleners Stichtse Vecht in maart. Ook zullen systematisch wijkcommissies en dorpsraden worden benaderd of hartreanimatie niet op de agenda kan komen. Met inzet van website en facebook pagina zal de publiciteit worden gezocht en voorlichting worden gegeven. Op voorspraak van de Sportraad Stichtse Vecht zullen de banden met de sportverenigingen verder worden aangehaald.
 • In mei zal net als in het afgelopen jaar een avond worden georganiseerd voor alle belangstellenden in de gemeente met een wervende spreker/spreekster. Hoogstwaarschijnlijk is er dan ook feest te vieren vanwege de 100e AED in Stichtse Vecht die 7/24 uur beschikbaar is gekomen.

In 2019 is er weer veel te doen. Alleen met hulp en enthousiasme van velen kan de Stichting dat klaren. Ook met de financiële steun van de gemeente. Een hartveilig Stichtse Vecht is nabij!

Het bestuur van de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht
Januari 2019